top of page

USLUGE

Ralex RRB d.o.o. vodi poslovne knjige za privredna društva i  preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Crnoj Gori.

 

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primjenu savremenih knjigovodstvenih softvera.

 

Ralex RRB d.o.o. sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmjene svih elemenata ugovora uz saglasnost obije ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obijema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

 

Ugovorne obaveze Ralex RRB d.o.o. su:

 •      izrada dokumenata o registraciji firme u Centralnom registru Privrednog Suda (CRPS) kao i Poreskoj upravi pri otpočinjanju djelatnosti;

 •      informisanje klijenata o aktuelnim promjenama zakonskih propisa a vezano za knjigovodstvene usluge;

 •      kontrola prije knjiženja knjigovodstvenih isprava;

 •      vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori;

 •      sastavljanje svih računovodstvenih iskaza;

 •      vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura;

 •      obračun PDV-a i sastavljanje propisane poreske prijave uz mogućnost elektronskog slanja;

 •      izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz;

 •      vođenje knjige evidencije prometa i usluga;

 •      obračun proizvodnje za proizvodne firme;

 •      vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije;

 •      vođenje blagajne;

 •      obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu;

 •      izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite;

 •      obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama, virmanima uz mogućnost elektronskog slanja;

 •      izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima;

 •      obračun ugovora o djelu i ugovora o povremenom i privremenom poslovanju, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa poreskim prijavama, virmanima i elektronskim slanjem;

 •      izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih uz mogućnost elektronske prijave/odjave;

 •      priprema izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa sa elektronskim slanjem;

 •      izrada završnog računa (bilansi) po potrebi na engleskom jeziku;

 •      analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtjevu klijenta;

 •      organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava;

 •      davanje savjeta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike;

 •      predaja obrazaca CBCG;

 •      obrada refundacija bolovanja.

bottom of page